ยินดีต้อนรับสู่ " www.weather.rtaf.mi.th " ระบบบริการข่าวอากาศเพื่อการบิน ( AVIATION WEATHER SERVICE SYSTEM : AWSS ) กองข่าวอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ::